بازاریابی محتوا راهکار افزایش ستاره های کسب و کار

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 ساعت 17:52
به این مقاله امتیاز دهید
(2 رای‌ها)
بازاریابی محتوا راهکار افزایش ستاره های کسب و کار - 3.0 out of 5 based on 2 reviews

جو پولیزی مدیر موسسه بازاریابی محتوا می گوید: من یکی از طرفداران پر و پا قرص فیلم "داستان یک شوالیه"هستم که هیت لجر در آن ایفـای نقش نموده است. در آن فیلم، شخصیت بازیگر فیلم، از یک دهقان ساده به یک اشرافزاده تغییـر میکند،"از طریق تغییر ستارگان خود"، پندی که پدر به پسر جوانش داده است.
من در بسیاری از سخنرانیها شخصیت جک پالانس در فیلم " کلاهبرداران شهر" را یادآوری میکنم. عبارت "یک چیز" را در آن فیلم به خاطر میآورید؟ آیا می دانیـد کـه همـان یـک چیـز، راز زندگی و تجارت است؟


ممکن است باورش برای شما مشکل باشد، اما آن چه به بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ مربوط میشود همـین اسـت: تغییر ستارگان شما. شما باید درباره تولید محتوا خلاقانه و داستان گونه بهمراه بازاریابی دیجیتالی و همچنین درباره نحوه ورود بـه بـازار جـور دیگـری بیندیشید. یعنی می توانیم بدین شکل بگوئیم اگر بدنبال یک چیز برای تغییر و دگرگونی در کسب و کار خود در سال 96 نیاز دارید آن دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی محتوا به انواع و اقسام گوناگون آن است به طور مثال : تولید محتوا برای وبلاگ، ویدئو مارکتینگ، پادکست، اینفوگرافیک، گیفوگرافیک و ... است.
در ابتدا به شما پیشنهاد میکنیم مقاله دیجیتال مارکتینگ چیست را مطالعه کنید.

 

شما نمیتوانید با ضربه زدن به سر مردم، رهبری کنید، این تهاجم است نه رهبری.


بازاریابی محتوایی: تعریف رسمی

بازاریابی محتوایی، یک فرآیند کسـب وکـار و بازاریـابی اسـت کـه بـرای ایجـاد وتوزیع محتوای با ارزش و بسیار جذاب بـه منظـور جـذب، بدسـت آوردن و پیونـد دادن مخاطبین هدفی کـه بـه روشـنی تعریـف شـده و در راسـتای تشـویق اقـدامات سودآور مشتریان.

یک استراتژی بازاریابی محتـوایی مـی توانـد تمـام کانـال هـای داسـتانگـویی (پرینـت، آنلایـن، شخصـی، موبایـل، اجتمــاعی و ...) را در هـر مرحله از فرآینـد خریــد تحـت تــأثیر قـرار دهــد، از استراتژیهای توجه-محورگرفته تا استراتژیهای نگهداری و وفاداری و گروه های خرید متعدد.

مدیریت بازاریابی محتوایی

بازاریــابی محتــوایی، اســتراتژی اســت کــه بــر خلــق تجربــهای ارزشــمند تمرکــز دارد. بازاریــابی محتوایی، مفید بودن افراد برای یکدیگر، به اشتراک گذاری محتواهای (اطلاعات) ارزشمندی کـه جامعه را غنی میکند و باعث قرارگیری سـازمان در جایگـاه رهبـر صـنعت مـیشـود، اسـت. ایـن محتواست که جذاب، قابل اشتراک گذاری و از همه مهمتر آگاهی بخش بـرای مشـتریان اسـت تـا به تنهایی به اکتشاف بپردازند و خودشان به این نتیجه برسند که محصولات یا خـدمات شـما دوای دردشان است.

بازاریابی محتوایی: تعریفی کمتر رسمی

بازاریابی محتوایی رسانه را به تملک خود در آورده به جای آنکـه آن را اجـاره کنـد.

بازاریـابی محتوایی یک فرآیند بازاریابی به منظـور جـذب و نگهداشـت مشـتریان از طریـق خلـق و هـدایت مداوم محتوا برای مشتریان است تا رفتار مصرف کنندگان را تغییر داده یا تحت تأثیر قرار دهد.

 

بازاریابی محتوایی: سخنی بدیع وکوتاه

بازاریابی و تبلیغات سنتی به دنیا میگوید شما یک سوپراستار هستید. بازاریابی محتوایی به دنیـا میگوید شما یکی از گزینه ها هستید.

بازاریابی محتوایی: برای مبتدیان

بازاریابی محتوایی عبارتست از ارائه اطلاعات به تمام مخاطبین شـما درتمـام مکـانهـایی کـه در جستجوی آن هستند. بازاریـابی محتـوایی ترکیـب اثـربخش محتـوای خلـق شـده، هـدایت شـده و جمع بندی شده است.

بازاریابی محتوایی فرآیند توسعه و به اشتراک گذاری اطلاعـات مـرتبط، ارزشـمند و جـذاب بـا مشتریان هدف به منظور جذب مشتریان جدید و یا توسعه کسب وکار بواسطه مشتریان فعلی است.

بازاریابی محتوایی: برای کسانی که اعتقادی به آن ندارند

مشتریانتان به شما، محصولات و خدماتی که ارائه میکنید اهمیتی نمیدهند. آنها بـه خودشـان، خواسته ها و نیازهایشان اهمیت میدهند.بازاریابی محتوایی عبارتست از خلـق اطلاعـاتی کـه بـرای مشتریان جذاب باشد، در نتیجه توجه مشتریان به شما معطوف خواهد شد

یک اشتباه بزرگ : 
اغلب ما بازاریاب ها تصور میکنیم محصولات و خدماتی که ارائـه میکنیم، بسیار خاص و فوق العاده هستند. و تصور میکنیم اگـر تعـداد بیشـتری از افـراد از وجـود محصولات ما باخبر شوند، تمام مشکلات فروش ما حل خواهد شد.


بازاریابی با فروش کمتر

اساساً، بازاریابی محتوایی هنر برقراری ارتباط با مشتریان فعلی و احتمـالی، بـدون فـروش اسـت.

نوعی بازاریابی پیوسته و مداوم است. به جـای آنکـه محصـولات و خـدمات خـود را بـالا و پـایین کنید، اطلاعاتی که سطح آگاهی مشتریان را بالا میبرد واحتمالاً موجب ترغیـب آن هـا بـه ایجـاد یک ارتباط عاطفی میشود، تولید کنید. ماهیت و اساس این استراتژی بر ایـن بـاور اسـتوار اسـت که اگر ما، به عنوان کسب وکار ، اطلاعات مستمر و ارزشمند برای خریداران تولید کنیم، آنها در نهایت با دادوستد و وفاداری خود پاداش ما را خواهند داد.


اشــتباه برداشــت نکنیــد، تضــمینهــای فــروش، بازاریــابی ویژگــیهــا و منــافع محصــول و رضایت نامه های مشتریان قبلی مبنی بر اینکه شما عالی بوده اید، جایگاهشان محفوظ است. بسـیاری از شرکت ها، از این قبیل اطلاعات در اختیار دارند. مشکل این قبیل اطلاعات ایـن اسـت کـه فقـط در زمانی که مشتری احتمالی آماده خرید از شما میباشد، مفید خواهند بـود. در مـورد 99 درصـد بقیه مواقع که مشتریان آماده خرید نیسـتند چـه؟ ایـن موقعیـت، همـان جـایی اسـت کـه بازاریـابی محتوایی نقش خود را ایفا میکند.

آگاه نمودن یا سرگرم کردن

برندها چه گزینه هایی در حین ارتباط با مشـتریان فعلی و احتمالی خود دارند؟ برندها بهترین چیزی که در چنته دارند، در زمان تعریف داسـتانهـای جذاب به مشتریان خود عرضه میکنند.

در واقع شما چهار گزینه دارید. شما میتوانید به مشتریان خود آگاهی دهید و بـه آن هـا کمـک کنید تا زندگی بهتری داشته باشند، مشاغل بهتری بیابنـد یـا در شـغل فعلـی خـود موفـق تـر باشـند. همچنین میتوانید انتخاب کنید مشتریان خود را سرگرم کنید و با آن ها تعامل عاطفی ایجاد کنیـد. این دو انتخاب کمک میکند شما یک پیگیری ایجاد کنیـد.

انتخاب سوم شما این است که محتوای مبهم و عاری از اشتیاق ایجاد کنید که هیچ اثـری نـدارد. محتوا میتواند پیشبرنده و ترفیعی باشد. همچنین میتواند مفید و سرگرم کننده باشد، اما بـه دلیـل کیفیت، سازگاری و یا مسائل برنامه ریزی به وسیله مشتریان شما نادیده گرفته میشود.

گزینه چهارم شما این است که پول خود را صـرف بازاریـابی سـنتی نظیـر تبلیغـات، ایمیـلهـای مستقیم، و روابط عمومی نمایید. باز هم تکرار میکنم که این قبیل فعالیت هـا مشـکلی ندارنـد، امـا اگر میخواهید در دنیای کسب و کار خود ستارگان خود را بیشتر کنید از بازاریابی محتوا و پتانسیل مزایای دیجیتال مارکتینگ غفلت نکنید.

اگر در این راه نیاز به مشاوره و یا شرکت دیجیتال مارکتینگ یا شرکت بازاریابی محتوا داشتید می توانید از طریق فرم مشاوره بازاریابی دیجیتالی کروشه این خدمات را دریافت نمائید .

خواندن 240 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 16 فروردين 1396 ساعت 18:26

مقالات مرتبط بیشترنوشتن دیدگاه


تست
Contact Us

تماس با ما

: ستارخان، 100 متر پایین از تقاطع بهبودی، بن بست واعظی، پلاک 8، طبقه همکف
: 66503578-021 66501352-021
: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۸ | پنجشنبه ساعت ۹ الی ۱۴
  با تشکر و سپاس،پیام شما ارسال شد.   پیام شما ارسال نگردید