طراحی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و آمیخته های ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 11:24
به این مقاله امتیاز دهید
(1 رای)
طراحی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و آمیخته های ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ - 5.0 out of 5 based on 1 review

ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ عنصر اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﺎزار، ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از عنصرهای ﻣﻮﺛﺮ در روﻧﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐــﻪ آن را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد حمایت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷــﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ، دارای درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳــﺖ : رؤﺳــﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ مشتریانم ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷــﻢ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی یک ﺑﺨﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ شمار ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ آﮔﻬﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻓﺮوش، ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳــﺎده ، ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، اﺻﻄﻼح  مختصری اﺳــﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎزارﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوشِ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ، تمامی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒِ در دسترس را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﻬﯽ، ﻓﺮوش، ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وارد اﻧﻮاع رﺳــﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ تبلیغات آﻧﻼﯾﻦ ، دیجیتال مارکتینگ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﮔﻬﯽ ﻫﺎ، اﻏﻠﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ آزاردﻫﻨــﺪه دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﺑﺮﮔــﻪ ﻫﺎی آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑــﺮ در و دﯾﻮار ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸــﻢ ﺷــﻮرای ﺷــﻬﺮ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎنِ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﻐﯿﯿــﺮات در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻠﯽ، شرکت های ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ ﺳــﯿﮕﺎر را وادار ﺑﻪ تمرکز دوﺑﺎره ﺑﺮ مصرف ﭘﻮل ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳــﺎﻧﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽِ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ نماید ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

در دﻧﯿــﺎی اﯾــﺪه آل، ﯾﮏ ﻓﺮوﺷــﻨﺪه ﺑﻮدﺟــﻪ ی زﯾــﺎدی دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳــﱰاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺮﺣﯽ رﺳــﺎﻧﻪ ای را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ تمام ﻗﺪرت از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﱪد. شرکت ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﺳــﺎزی  مصرفﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

استراتژی ﻫﺎی ﻓﺮوش، مشتری را ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدنِ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری رﻗﯿﺐِ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺸﱰﯾﺎن را از وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎﺧﱪ ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﮐﺎﻻ را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﻧﯿﺎ، اﯾﺪه آل ﻧﯿﺴــﺖ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﻢ اﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﺎد ، ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳــﺎس ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺳــﺎﻧﻪ ی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷــﺎن، آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد:

آﯾﺎ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻓﺮوش حداکثری ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ؟

آﯾــﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺪینگ ﺑﻪ درﺳــﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ نماید و ﮐﺎﻣﻼً از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد متمایز اﺳﺖ؟

ﻇﺎﻫﺮاً، ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴــﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ صرفه و ﺳــﻮدآور ﺑﺎﺷــﺪ. ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻣﻮ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ، اﻣﺮوزه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ، داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷــﺎنِ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷــﻮد. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻌــﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷــﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ . ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺷــﮑﺎل ، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ ) را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزد .

 

در ﮔﺬﺷــﺘﻪ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ و ﺗﻮزﯾــﻊ ﻣﺤﺼــﻮل در گرفتن ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺬاﮐــﺮه درﺑﺎره ی شرایط ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷــﺪ. اﮐﻨﻮن رﻗﺎﺑــﺖ ﺑﺮای ﻓﻀﺎ و ﻣﮑﺎنِ ﻗﻔﺴــﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳــﺖ. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮل در اﻧﺒﺎر در درﺟﻪ ی اول اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷــﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ نمودن ﻣﻨﺎﻃﻖ اوﻟﯿﻪ، ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و درﺟﺎت ﺑﻌﺪی ﻓﺮوش، ﺷــﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿــﺪه ای را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ. ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺼﻮل در ﻗﻔﺴﻪ تمام ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺎ اوج ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ. ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن، ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫامﻧﻨﺪ آن ﻧﻘﻄــﻪ ی اوج را ﻃﻠــﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آن ﻫــﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺎن نمایش دﺳــﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﯾﮏ رده از ﻣﺤﺼﻮﻻ ﺗﺸــﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی رﻗﺒﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی دﯾﺪاری (اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺒﻮب آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ) و ﺗﺄﺛﯿﺮش ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ نمی ﺷﻮد.

 

ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻮبِ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺟﺪا از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﮑﺮر و دائمی از ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪ ی راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺎن از درک ﺧﻮد از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ، ﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮرﺗﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ سر ﺟﻨﺒﻪ ای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ بهترین ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭘﺎره ای از اوﻗﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ راه ﺣﻞِ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ای از ﻃﺮاﺣﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

بخش  طراحی و چاپ   کانون تبلیغاتی  کروشه همواره آماده دریافت سفارش های  طراحی بسته بندی خلاقانه  و نمونه سازی، چاپ و تولید با کلیه متریال ها می باشد.

خواندن 286 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 11:55

مقالات مرتبط بیشترنوشتن دیدگاه


جهت دریافت آخرین مطالب،عکس‌ها، تیزر‌ها و ... تبلیغاتی، مقالات بازاریابی و روابط عمومی عضو شوید.

تست
Contact Us

تماس با ما

: ستارخان، 100 متر پایین از تقاطع بهبودی، بن بست واعظی، پلاک 8، طبقه همکف
: 66503578-021 66501352-021
: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۸ | پنجشنبه ساعت ۹ الی ۱۴
  با تشکر و سپاس،پیام شما ارسال شد.   پیام شما ارسال نگردید