mobasheri

mobasheri

دوره دیجیتال مارکتینگ گوگل؛ مفید یا بی فایده؟ - 5.0 out of 5 based on 1 review

بررسی  دوره مبانی بازاریابی دیجیتال گوگل موسوم به دیجیتال گاراژ: متخصصان دیجیتال مارکتینگ مدرک گوگل بدردتان نمیخورد

دیجیتال مارکتینگ از ابتدا یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال پرطرفدارترین حوزه‌های تخصصی بوده و راه‌های زیادی هم برای کسب زیربنای تئوری این تخصص وجود دارد. از مطالعه شخصی و دقیق شدن در اجزای آن گرفته تا بهره بردن از یک دوره آموزشی سرراست و از پیش تعیین شده.

دیجیتال گاراژ ، کورس محبوب این روزهای گوگل است که حداقل در میان کانکشن‌های شخصی من در همین شبکه اجتماعی تخصصی به خوبی مورد توجه قرار گرفته؛ موضوعی که باعث شد ترغیب شوم شخصا به آنچه گوگل برای آموزش اصول استراتژی دیجیتال و مارکتینگ محصول تدارک دیده نگاهی داشته باشم. هرچه باشد وقتی اسم گوگل به میان می‌آید، کمتر کسی به اعتبار یا کیفیت آن شک خواهد .کرد

جمعه, 01 ارديبهشت 1396 ساعت 16:14

100 ایده ای که بازاریابی را تغییر داد

100 ایده ای که بازاریابی را تغییر داد - 5.0 out of 5 based on 1 review

این کتاب الکترونیکی توسط مگدالنا جورجیوا نوشته شده است. مگی  مدیر بازاریابی داخلی در HubSpot است. او مسئول ارائه محتوای بازاریابی این شرکت  همچون  تولید کتاب های الکترونیکی و  وبینارهاست. مگی قبلا در تیم بازاریابی از طریق ایمیل فعالیت داشت و تولید صفحات فرود و بهینه سازی آن را بر عهده داشت. او یک وبلاگ نویس متخصص برای وبلاگ HubSpot است و با سایت ها و انتشاراتی های مختلفی همچون Marketingprofs ، وبلاگ brian Soli و bostInnovation.com همکاری داشته است.

بازاریابی محتوایی یا بازاریابی رسانه اجتماعی - 5.0 out of 5 based on 1 review

توبی مرداک، مدیرعامل، کاپست در حالی که با برندها و سازمان های مختلف ملاقات میکنم، همچنـان بـا افـراد زیـادی برخـورد

میکنم که با واژه "بازاریابی محتوایی" آشنا نیستند. و بعد از آنکه شروع به تشریح واژه مـیکـنم، اغلب پاسخ میدهند:"آهان، محتواهای انتشـار یافتـه توسـط برنـدها، منظـور شـما بازاریـابی رسـانه اجتماعی است؟"

درست است که بازاریابی محتوایی به شدت رسانه اجتماعی را درگیر میکنـد. و صـد البتـه، در رسانه اجتماعی، بازاریابان برای انتقال پیام از محتوا استفاده میکنند. اما اگرچـه همپوشـانی زیـادی بین بازاریابی محتوایی و بازاریابی رسـانه اجتمـاعی وجـود دارد، ایـن دو، موجودیـتهـایی کـاملاً متمایز، با نقاط تمرکز، اهداف و فرآیندهای متفاوت هسـتند. بیاییـد بـرای روشـن شـدن موضـوع، نگاهی به تفاوتهای عمده آنها بیندازیم.

طراحی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و آمیخته های ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ - 5.0 out of 5 based on 1 review

ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ عنصر اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﺎزار، ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از عنصرهای ﻣﻮﺛﺮ در روﻧﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐــﻪ آن را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد حمایت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷــﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ، دارای درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳــﺖ : رؤﺳــﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ مشتریانم ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷــﻢ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی یک ﺑﺨﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ شمار ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ آﮔﻬﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻓﺮوش، ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳــﺎده ، ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، اﺻﻄﻼح  مختصری اﺳــﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎزارﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوشِ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ، تمامی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒِ در دسترس را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﻬﯽ، ﻓﺮوش، ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وارد اﻧﻮاع رﺳــﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ تبلیغات آﻧﻼﯾﻦ ، دیجیتال مارکتینگ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﮔﻬﯽ ﻫﺎ، اﻏﻠﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ آزاردﻫﻨــﺪه دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﺑﺮﮔــﻪ ﻫﺎی آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑــﺮ در و دﯾﻮار ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸــﻢ ﺷــﻮرای ﺷــﻬﺮ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎنِ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﻐﯿﯿــﺮات در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻠﯽ، شرکت های ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ ﺳــﯿﮕﺎر را وادار ﺑﻪ تمرکز دوﺑﺎره ﺑﺮ مصرف ﭘﻮل ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳــﺎﻧﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽِ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ نماید ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

چگونه استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی بنویسیم ؟ - 5.0 out of 5 based on 1 review

استراتژی بازاریابی رسانه های  اجتماعی چیست؟

به عبارت  بسیار ساده، یک  استراتژی بازاریابی رسانه  اجتماعی ، مجموعه ای  از همه تاکتیک ها و فعالیت هایی است  که  برای پیاده سازی و اجرای یک کسب و کار با استفاده از شبکه های اجتماعی انجام می گیرد. یک استراتژی ایده آل رسانه اجتماعی  برای بازاریابی  باید از روش های مختلف، از جمله تقویم بازاریابی اجتماعی، ممیزی مشخصات اجتماعی، برنامه های ایجاد محتوا، پیام و ایجاد هدف برای بازاریابی رسانه های اجتماعی،  برای اطمینان از گرفتن حداکثری بازدهی و بازگشت سرمایه صورت گرفته، باشد.

در ادامه ما  شما را برای تدوین یک بازاریابی رسانه های اجتماعی  راهبردی برنده راهنمایی می کنیم.

 

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 ساعت 11:33

بازاریابی عصبی و هنر تجربه مشتری دیجیتال

بازاریابی عصبی و هنر تجربه مشتری دیجیتال - 5.0 out of 5 based on 1 review

بازاریابی عصبی یک شکل جدید از بازاریابی است که از ابزارهای علم اعصاب برای اندازه گیری تاثیر  احساسات  بر ارتباطات در رسانه های چاپی و دیجیتال استفاده می کند و نتایج حاصله را می تواند یک شرکت بازاریابی دیجیتال در استراتژی و اهداف دیجیتال مارکتینگ بکار می گیرد.

یکشنبه, 20 فروردين 1396 ساعت 17:35

قوانین 20- 80در بازاریابی رسانه های اجتماعی

قوانین 20- 80در بازاریابی رسانه های اجتماعی - 5.0 out of 5 based on 1 review

اگر شما با قانون 80/20 در کسب و کار و دیجیتال مارکتینگ آشنا نیستید،  اساسا بدان معنی است که 80 درصد از درآمد شما از  20٪ از مشتریان به دست می آید. بنابراین شما باید تلاش های خود را برای به دست آوردن مشتریان بیشتر  بالاتر از  20٪  متمرکز  کنید. یا به عبارتی باید گفت استراتژی بازاریابی محتوا شما باید بدین شکل باشه :

20% تبلیغ خدمات و محصولات خود را کنید و  80% تولید محتوا اختصاصی شامل: اخبار،گرافیک،تصاویر، اطلاعات مفید،پست بلاگ، ابزارهای اساسی، چگونگی انجام، سرگرم کننده، ویدئو، نکات، گفتن یک داستان،مناسب و مربوط، اینفوگرافیک، گیفوگرافیک و ...

در کوتاه مدت، زمان بیشتری را صرف چیزهای مهم کنید و وقتتان را برای مسائل کم اهمیت هدر ندهید. این یک قاعده است که شما می توانید در زندگی حرفه ای خود، روابط، رژیم غذایی، و حتی رسانه های اجتماعی اعمال کنید.

80٪ از پست های  رسانه های اجتماعی شما  باید شامل عدم ترویج خود و دارای محتوای سرگرمی باشد. مردم رسانه های اجتماعی  را برای به فروش  استفاده نمی کنند. آنها از آن  برای "معاشرت و درگیر کردن" استفاده می کنند. تصور کنید که بعد از کار یک سفر شاد با دوستانتان دارید. آیا شما فکر می کنید که آنها می خواهند به سخنان بیهوده شما درباره اینکه چگونه در کار خودتان بزرگ هستید گوش کنند؟ البته که نه!

شنبه, 19 فروردين 1396 ساعت 18:44

چرا مردم دیجیتال مارکتینگ را دوست دارند؟

چرا مردم دیجیتال مارکتینگ را دوست دارند؟ - 5.0 out of 5 based on 1 review

مارکتینگ یک راه طولانی را از سالیان پیش طی کرده است و هم اکنون حضور در فضای دیجیتال مارکتینگ بیش از هر زمان دیگری جذابیت پیدا کرده است.

بیان کردن این مسئله قدری خود بزرگ بینی است " ما عاشق دیجیتال مارکتنیگ هستیم" ؟ اینگونه به نظر نمی رسد که بگوییم بازاریاب ها در سراسر جهان هم اکنون پی برده اند به اینکه کار کردن در مارکتینگ تا چه اندازه می تواند لذت بخش باشد؟ به این دلیل شما ممکن است بیشتر از این صحبت ها بشنوید: مارکتینگ دیگر مشابه آن چیزی که در 10 یا 15 سال پیش بوده است، نیست.

امروزه مارکتینگ یک صنعت است که نه تنها پاداش آن خلاقیت است، بلکه همچنین به شدت به ورودی و راهنمایی های تحلیلی وابسته است؛ کسانی که می دانند چطور با دیگران ارتباط برقرار کنند، و کسانی که همیشه در نقاط عطف فناوری تاثیرگذار حضور دارند. در اینجا 6 دلیل اینکه چرا امروزه بازاریاب ها بسیار خوشحالند و مشارکت بیشتری در زمینه رو به رشد دارند را برای شما بیان می کنیم:

گفتگوی جالب 3 نفره: بازاریاب، کارشناس فروش و روانشناس - 5.0 out of 5 based on 1 review

گفتگوی بین افراد با تخصص های مختلف و دیدگاههای هر دانشی نسبت به مخاطبین آن متفاوت است ما در شرکت دیجیتال مارکتینگ کروشه سعی کردیم با ترجمه این مقاله نگاه متفاوتی به شما در خصوص فروش ، بازاریابی و NLP بدهیم.
3 دوست در یک کافه در مورد شغل خود صحبت کرده و نحوه مقابله خود را با چالشهای روزمره بیان می کنند. زمینه کاری آنها کاملا متفاوت بود. یکی روانشناس، دومی یک بازاریاب و شخص سوم یک فروشنده بود. در حالی که آنها در حوزه های مختلفی کار می کردند اما یک چیز مشترک وجود داشت که آنهم NLP (برنامه ریزی عصبی کلامی) بود.

بازاریابی محتوا راهکار افزایش ستاره های کسب و کار - 3.0 out of 5 based on 2 reviews

جو پولیزی مدیر موسسه بازاریابی محتوا می گوید: من یکی از طرفداران پر و پا قرص فیلم "داستان یک شوالیه"هستم که هیت لجر در آن ایفـای نقش نموده است. در آن فیلم، شخصیت بازیگر فیلم، از یک دهقان ساده به یک اشرافزاده تغییـر میکند،"از طریق تغییر ستارگان خود"، پندی که پدر به پسر جوانش داده است.
من در بسیاری از سخنرانیها شخصیت جک پالانس در فیلم " کلاهبرداران شهر" را یادآوری میکنم. عبارت "یک چیز" را در آن فیلم به خاطر میآورید؟ آیا می دانیـد کـه همـان یـک چیـز، راز زندگی و تجارت است؟


ممکن است باورش برای شما مشکل باشد، اما آن چه به بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ مربوط میشود همـین اسـت: تغییر ستارگان شما. شما باید درباره تولید محتوا خلاقانه و داستان گونه بهمراه بازاریابی دیجیتالی و همچنین درباره نحوه ورود بـه بـازار جـور دیگـری بیندیشید. یعنی می توانیم بدین شکل بگوئیم اگر بدنبال یک چیز برای تغییر و دگرگونی در کسب و کار خود در سال 96 نیاز دارید آن دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی محتوا به انواع و اقسام گوناگون آن است به طور مثال : تولید محتوا برای وبلاگ، ویدئو مارکتینگ، پادکست، اینفوگرافیک، گیفوگرافیک و ... است.
در ابتدا به شما پیشنهاد میکنیم مقاله دیجیتال مارکتینگ چیست را مطالعه کنید.