ﺑﺴﺘﻪ بندی ها ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺑﻪ آوازﺷﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﻢ

یکشنبه, 22 اسفند 1395 ساعت 17:59
به این مقاله امتیاز دهید
(1 رای)
ﺑﺴﺘﻪ بندی ها ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺑﻪ آوازﺷﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﻢ - 5.0 out of 5 based on 1 review

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار، ﻣﻐﺎزه، ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ و... ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد بیشماری از ﮐﺎﻻﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺷــﮑﻞ و شمایل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دارد. (درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﯾﮏ مهمانی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ). ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻨﺪ، ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﻣﻐﺮور، ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ، ﻋﺪه ای  ﭘﺮ اﻧﺮژی و... آنﻫﺎ ﺑﺎ شما ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ، ﻫﯿﺎﻫﻮﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳــﺖ. ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽﺷــﻨﻮﯾﺪ. اﻣﺎ ﯾﮑﺒﺎره ﺻﺪاﯾﯽ شما را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ، اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ شما را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ او همان ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ شما ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ شما ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺑﻮدﯾﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮕﺮش ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺮن ١٩ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸــﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻗــﺎدر ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫــﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــﺪه ای ﺑﻪ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎن بیشتر و بهتر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮده ، آن ﻫﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎزه ﻫﺴــﺘﻨﺪ کنسرو و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺟﺬاب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴــﺖ، اﺳﺎﺳــﺎً ﺳــﻮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻮد . ﭼﺮا ﮐــﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﺛــﺮﮐﺎﻻو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه ای ﺟﺬاب ﻣﯽ ﺷــﺪ. اﻣﺮوزه ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺒﻨــﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﺷــﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳــﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﻬﺎ وﺟــﻮد دارد. ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷــﺪ، اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده و سالم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ راﺑﺮت اوﭘﺎی Robert Opie در ﮐﺘﺎب " ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی "  (ﭼﺎپ ١٩٩١) اﺷــﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻏﯿﺮاز ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﺼﻮل و اﻓﺰاﯾﺶ نمود ﻇﺎﻫﺮی و ﺗﺴــﻬﯿﻞ در ﺗﻮزﯾﻊ آن، ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺎ ﺳــﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ هماهنگ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﺎدوام ﺗﺮ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷــﺎن دورﺗﺮ از دسترس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺿﻤﻨﯽاز ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷــﺪن ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻘﺮراﺗﯽ و ﻇﻬﻮر ﺧﺮده ﻓﺮوش ﺳــﻠﻒ سرویس ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

راﺑﺮت اوﭘﺎی Robert Opie ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺷــﺎره نماید ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎزارﯾﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از داﻣﻨﻪ ای گسترده ای از رﺳﺎﻧﻪ ی ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ نمود.

همانطور ﮐﻪ ﭘﻞ ﺳﺎﻓﺖ ﮔﯿﺞ Paul Southgate در " ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪ " (ﭼﺎپ ١٩٩٦) ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﯿﻤﺰ ﭘﯿﻠﺪﯾﭻ   James Pilditch  ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺘﺎب   ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎﻣﻮش  (ﭼﺎپ ١٩٧٣) ﭘﯽ ﺑﺮد.

 

اﺑﺰار ﻓﺮوش و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺪ

اﮔﺮﭼــﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳــﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺷــﺨﺼﯽ و ﻧﻈﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ، اﺑﺰاری ﻣﺠﻬﻮل و صرفا ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺰاری ﻓﻌﺎل در ﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺸــﺎن داده و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﻔﺮوﺷــﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ گرفتن اﻫﻤﯿــﺖ ﺑﺮﻧﺪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﭘﺎﯾﺪاری ارزش ﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﻣﺮوزه زﻣﺎن و ﺗﻼش زﯾﺎدی صرف ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ، ﻓﻬﻤﯿﺪن درک مشتری از آن ﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن درﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ مشتری ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در مطمئن ساختن درک مشتری از ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ دارد. مصرف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ همان اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽنمایند، ﺑﺮﻧﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ. در واﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮم ﺻﻮرت ﺑﺨﺮﻧﺪ، اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع درک ﺷﺎن از ﺑﺮﻧﺪ و وﻋﺪه ﻫﺎی آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

 بخش طراحی و چاپ شرکت تبلیغاتی کروشه همواره آماده دریافت سفارش های طراحی بسته بندی خلاقانه و چاپ و آماده سازی با کلیه متریال ها می باشد.

خواندن 332 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 اسفند 1395 ساعت 18:05


نوشتن دیدگاه


جهت دریافت آخرین مطالب،عکس‌ها، تیزر‌ها و ... تبلیغاتی، مقالات بازاریابی و روابط عمومی عضو شوید.

تست
Contact Us

تماس با ما

: ستارخان، 100 متر پایین از تقاطع بهبودی، بن بست واعظی، پلاک 8، طبقه همکف
: 66503578-021 66501352-021
: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۸ | پنجشنبه ساعت ۹ الی ۱۴
  با تشکر و سپاس،پیام شما ارسال شد.   پیام شما ارسال نگردید